Kullanım Koşulları

İş bu sözleşme, Eğitim Adresi San.Tic.Ltd.Şti. tarafından "www.egitimadresi.com" websitesi üzerinden ürün/mal/hizmet alımı ve/veya arzı/satımı konusunda teklif vermek,ilan yayınlatmak,firma ve ürün ya da hizmet tanıtımı yapmak yada ticari veya güncel haber niteliğindeki bilgilerden haberdar olmak üzere faydalanmak isteyen bireysel veya kurumsal çapta kullanıcı üyelerin yerine getirmesi gereken yükümlülükleri ile tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir.

1.Tanımlar

Bu sözleşmede yer alan aşağıdaki tanımlamalar, ibareler ve kısaltmalar karşılarında gösterilen anlamları ifade edecektir.

egitimadresi.com - Eğitim Adresi San.Tic.Ltd.Şti.

Web site : ‘’www.egitimadresi.com’’ ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesi.

Kullanıcı: Sitede ücretli ürün, hizmet tanıtımı yapmayan forum ve talep ilanı vermeyen sadece bilgileri inceleyen ve okuyan site ziyaretçileridir.

Paket satın alan üyeler / Firmalar: ‘’egitimadresi.com’’un özelleştirilmiş yapısından faydalanan ücretli kullanıcı grubu

1- Sorumluluklarımız

‘’egitimadresi.com’’, Web sitesi'nde sunulan "Hizmet'leri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; " Üye kullanıcı" ların sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri " Üye kullanıcı "lar da dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. " egitimadresi.com ", bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden bu hususlarda bilgilendirirler. İlgili bilgilendirme ve bildirim üzerine ‘’egitimadresi.com’’ sistem içinde gerekli değişiklikleri yapar. Üye kullanıcı'nın vermiş olduğu bilgilerde meydana gelen değişiklikleri bildirmemesinden kaynaklanan her türlü zarardan dolayı sorumluluk "Üye kullanıcı"ya ait olacaktır. ‘’egitimadresi.com’’ un bu hususlarda herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

2- Fikri Mülkiyet Hakları

a) "Web sitesi"nde yer alan tasarımlar, metinler, görsel çalışmalar html kodları ‘’egitimadresi.com’’ tarafından oluşturulmuştur. İzinsiz kullanılamaz. İzinsiz kullanıldığı tespit edildiği takdirde ‘’egitimadresi.com’’ zararın karşılanması için hukuki yoldan girişimlerde bulunma hakkını kullanır.

b) ‘’egitimadresi.com’’ (tasarım, metin, image, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm elemanları (egitimadresi.com telif haklarına tabi çalışmalar ) ‘’egitimadresi.com’’ ‘a ait ve/veya egitimadresi.com tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. "Kullanıcılar"; ‘’egitimadresi.com’’ hizmetlerini, ‘’egitimadresi.com’’ bilgilerini ve ‘’egitimadresi.com’’ 'un telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez veya başkasının ‘’egitimadresi.com’’ 'un hizmetlerine erişmesine veya kullanmasına izin veremez. Kullanıcılar ‘’egitimadresi.com’’ 'un telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

Aksi takdirde lisans verenler de dahil üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı ‘’egitimadresi.com’’ dan talep edilen tazminat miktarını, mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil olmak üzere karşılamakla yükümlü olacakları gibi ‘’egitimadresi.com’’ tarafından oluşturulmuş ve Web sitesi’nde yer alan tasarımlar, metinler, görsel çalışmalar html kodları ile fikri ve sınai hakları düzenleyen yasal mevzuatın verdiği haklar çerçevesinde ‘’egitimadresi.com’’ un ilgili fikri ve sınai haklarının izinsiz kullanılması halinde kullanıcı 100.000 Amerikan Doları bedeli cezai şart olarak ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

c) ‘’egitimadresi.com’’ un; "egitimadresi.com’’ hizmetleri "egitimadresi.com " bilgileri, " egitimadresi.com " telif haklarına tabi çalışmaları, "egitimadresi.com" ticari markaları, "egitimadresi.com" ticari görünümü veya "www. egitimadresi.com web sitesi" vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hak, ticari bilgi, lisans ve know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır.

3- Gizlilik Politikası

‘’egitimadresi.com’’, "Websitesi"nde " Üye kullanıcı "lar ile ilgili bilgileri işbu sözleşmede yer alan ve sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan Gizlilik Politikası kapsamında kullanabilir. ‘’egitimadresi.com" Kullanıcı"lara ait gizli bilgileri yasal ve hukuksal prosedürlerin haricinde üçüncü kişi ve kurumlara kullandırılmaz.

4- Sözleşme Değişiklikleri

‘’egitimadresi.com’’ tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu sözleşmeyi uygun göreceği herhangi bir zamanda "Web site"de ilan ederek değiştirebilir. İşbu sözleşmenin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu sözleşme, "Üye kullanıcı "nın tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

5- Mücbir Sebepler

Hukuken mücbir sebepler sayılan doğal afet, savaş, grev, internet altyapı arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları dahil bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Borçlar Kanunu mücbir sebebe ilişkin düzenlemelerinin de kabulü anlamıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve ‘’egitimadresi.com’’ un gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar ve buna benzer şartlarda ‘’egitimadresi.com’’ tarafından yürütülen Ücretli ve ücretsiz "Web site" "Hizmetler"ini istediği düzeyde yapmasına engel olacak koşullarda ‘’egitimadresi.com’’ "Hizmet"ini yerine getirememe ve/veya hizmetini eksik yerine getirme sebebiyle yükümlü değildir.

Mücbir sebeplerin varlığı halinde kullanıcılar yahut ‘’egitimadresi.com’’ un iş ortakları ‘’egitimadresi.com’’u sorumlu tutamaz ve ‘’egitimadresi.com’’ dan herhangi bir ad yahut nam altında bir bedel talep edemezler.

6- Ek Hizmetler

" Üye kullanıcı "lar, yukarıda sayılan "Hizmet"lere ek olarak aşağıda sayılan ek "Hizmet"lerden, ek "Hizmet"lere ilişkin ‘’egitimadresi.com’’ tarafından belirlenen ücretleri ödemeleri halinde faydalanabilirler.

1. ‘’egitimadresi.com’’ Destek Hizmeti

2. ‘’egitimadresi.com’’ özel Web Hizmeti

"egitimadresi.com" yukarıdakilere ek olarak başka ek "Hizmet"ler tanımlayabilir;" Üye kullanıcı "lar bu ek "Hizmet"lerden "egitimadresi.com" tarafından belirlenen ücretleri ödemeleri halinde faydalanabilirler.

7- Sözleşmenin Feshi

İşbu sözleşme " Üye kullanıcılar " "Website"ye üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir."

İş bu sözleşme "Üye kullanıcılar"ın üyelik süresinin dolması geçici veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde başkaca bir ihtara ihtiyaç duyulmaksızın kendiliğinden sona erecektir.

İş bu sözleşmenin kendiliğinden sona ermesi halinde kullanıcılar ve egitimadresi.com un iş ortakları ‘’egitimadresi.com’’ u gayri kabili rücu ibra ettiklerini kabul ve taahüt ederler.

‘’egitimadresi.com’’, "Üye kullanıcılar"ların işbu sözleşme, ekleri, site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve "Hizmet"lere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda ve özellikle aşağıda sayılan hallerde sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecek ve "Üye kullanıcılar"lar fesih sebebiyle ‘’egitimadresi.com’’ un uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır:

a) Yasaklı ürün olarak belirtilen ürünlerin "Üye kullanıcı" tarafından sitede satıma arz edilmesi ve bu durumun ‘’egitimadresi.com’’ tarafından tespit edilmesi

b) "Üye kullanıcılar"ın, herhangi bir yöntem kullanarak sitenin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunması

c) "Üye kullanıcılar" ın kendisi için oluşturulmuş kullanıcı profilini başkasına devretmesi veya kullanıma açması

d) "Üye kullanıcı"nın üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden ve/veya etme tehlikesi bulunan fillerde bulunması

f) "Üye kullanıcılar"ların "Web site"ye virüs bulaştırmak suretiyle "Website"yi çalışmaz hale getirmeleri veya buna teşebbüs etmeleri.

8- Uygulanacak Hukuk ve Yetki

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu sözleşme dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın çözümünde İstanbul Ticaret Odası bünyesinde kurulu Tahkim, Hakem ve Bilirkişi Heyetleri yetkili olacaktır.

Yine İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Çağlayan İcra Daireleri yetkilidir.

Geri Bildirim